SAT Test

 

WHAT IS SAT?

ข้อสอบทางการศึกษา (Scholastic Assessment Test) เป็นข้อสอบมาตรฐานสำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา SAT ได้รับการพัฒนาโดย College Board  ข้อสอบ SAT นั้นทดสอบความสามารถในการใช้เหตุผลเช่นเดียวกับข้อสอบความถนัดทั่วไปที่จัดสอบโดยสทศ. ข้อสอบแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกัน ซึ่งคือ SAT Verbal (Reading & Writing) SAT Math และ Writng (Essay) คะแนนเต็มแต่ละ Part คือ 800 คะแนน

ALL IN ONE

เป็นคอร์สพื้นฐาน น้องๆจะได้รู้ถึงโครงสร้างของ SAT Reading ทั้งหมด รวมถึงเทคนิคการอ่าน Passageให้เข้าใจได้รวดเร็ว และยังรู้จักประเภทของ passage ที่มักออกข้อสอบ รวมถึง Trick & Tips ต่างๆ ลักษณะประเภทคำถาม และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

Group Course (Max. 10 persons)

60 Hours
24,800 Baht

Real Practice

 

คอร์สนี้จะทำให้น้องๆ เรียนรู้วิธีการจัดการกับข้อสอบที่แท้จริง ซึ่งน้องๆจะได้นำเอาเทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้มาแล้วจากคอร์ส All IN ONE ก่อนหน้า มาประยุกต์ใช้กับตัวข้อสอบจริง เพื่อจะได้เรียนรู้ถึงการบริหารเวลาในห้องสอบและทำข้อสอบได้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น

Group Course (Max. 10 persons)

60 Hours
24,800 Baht

SAT Math Newborn

Foundation

Content based - all skills

30 Hours
13,900 Baht

SAT Math Enhanced

Advanced

Practice based - real test

30 Hours
13,900 Baht

Book Your Course!