web curve.png

BMAT

สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า คณะแพทย์อินเตอร์ โดยแบ่ง Course BMAT ให้เป็นทั้ง 3 Parts เน้นการตะลุยโจทย์ จับเวลา และฝึกทักษะวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วน

AJ. T

BMAT Part 1

BMAT
Part 1
Level 1

Price: 5,780

Hours: 12

คอร์สนี้เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับการสอบ BMAT โดนคอร์สนี้จะเน้นพื้นฐานสำหรับ BMAT PART 1 ทั้งในส่วนขอ ง Problem solving และ Critical Thinking โดยจะฝึกให้น้องๆ จัดประเภทของข้อสอบ ลักษณะของข้อสอบ และเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว

VIDEO Sample

BMAT
Part 1
Level 2

Price: 23,110

Hours: 48

คอร์สตะลุยโจทย์อย่างเข้มข้น โดยคอร์สนี้น้องๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบของจริง พร้อมทั้งจับเวลาในการทำข้อสอบ เพื่อให้มีความชำนาญในการบริหารเวลาการทำข้อสอบ และจะได้ฝึกความชำนาญในการแก้ไขโจทย์ในรูปแบบต่างๆให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อน้องๆ เรียนจบการคอร์สนี้จะมีความพร้อมและความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

VIDEO Sample

AJ. Jang

BMAT Physics

AJ. Best

BMAT Biology

AJ. Kong

BMAT Math

AJ. Koi

BMAT Chemistry

BMAT
Part 2
Level 1

Price: 23,110

Hours: 48

คอร์สนี้น้องๆ จะได้เรียนครบเนื้อหาของทั้ง 4 วิชา ได้แก่ Chemistry, Physics, Math และ Biology นอกจากนี้น้องๆ ยังได้ทำแบบฝึกหัดประจำบทที่คลายกับข้อสอบของจริงในแต่ละวิชา เพื่อทำให้น้องๆ เข้าใจในตัวเนื้อหามากยิ่งขึ้น

VIDEO Sample

BMAT
Part 2
Level 2

Price: 23,110

Hours: 48

คอร์สตะลุยโจทย์อย่างเข้มข้น ภายในคอร์สน้องๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบย้อนหลังมกากว่า 10 ปี พร้อมทั้งจำเวลาในการทำขอสอบจริงเพื่อทำให้เกิดคความชำนาญในจัดการกับเวลาอย่งมีประสิทธิภาพ และจะได้ฝึกความชำนาญในการแก้ไขโจทย์ในรูปแบบต่างๆ ให้รวดเร็ว เมื่อน้องๆ เรียนจบการคอร์สนี้จะมีความพร้อมและความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

VIDEO Sample

Testimonials

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

FAQ

สมัครสอบอย่างไร ค่าสอบเท่าไร


สมัครสอบได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/ ค่าสอบ 1000 Baht แต่ถ้าน้องๆไม่สะดวกที่จะสมัครเอง ทางสถาบันมีบริการสมัครสอบให้ โดยมีค่าสอบและค่าบริการ 1200 บาท
ข้อสอบเป็นอย่างไร


ข้อสอบ CU-ATS แบ่งออกเป็น 2 ส่วน Physics 30 ข้อ (60 mins) และ Chemistry 55 ข้อ (60 mins)
ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไร


น้องๆควรได้คะแนนขั้นต่ำ 1000 หรือมากกว่านั้น น้องๆก็ยิ่งมีโอกาสในคณะนั้นๆ
เราควรเตรียมตัวนานเท่าไร


CU-ATS ถือว่าเป็นข้อสายวิทย์เข้าอินเตอร์ที่ยากที่สุด ดั้งนั้นควรจะมีเวลาเตรียมตัว 4-6 เดือน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของน้องๆด้วย
จำเป็นต้องเรียนตั้งแต่ Level 1 ไหม


แนะนำควรเรียนเพราะคลาส Level 1 เป็นเนื้อหา พร้อมปรับพื้นฐาน และ skill สำคัญและใช้ได้จริงในการทำข้อสอบ ซึ่งถ้าน้องๆไม่แม่น อาจจะส่งผลให้การสอบเพื่อทำคะแนนให้สูงขึ้น แต่ถ้าน้องมีพื้นฐานมาแล้ว ทางโรงเรียนสามารถประเมินว่าเรียน Level 2 หรือ 3 ได้มั้ย

คำถามที่พบบ่อย

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom