Untitled-2.png

BMAT

สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า คณะแพทย์อินเตอร์ โดยแบ่ง Course BMAT ให้เป็นทั้ง 3 Parts เน้นการตะลุยโจทย์ จับเวลา และฝึกทักษะวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วน

AJ. T

BMAT Part 1

BMAT
Part 1
Level 1

Price: 5,780

Hours: 12

คอร์สนี้เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับการสอบ BMAT โดนคอร์สนี้จะเน้นพื้นฐานสำหรับ BMAT PART 1 ทั้งในส่วนขอ ง Problem solving และ Critical Thinking โดยจะฝึกให้น้องๆ จัดประเภทของข้อสอบ ลักษณะของข้อสอบ และเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว

VIDEO Sample

BMAT
Part 1
Level 2

Price: 23,110

Hours: 48

คอร์สตะลุยโจทย์อย่างเข้มข้น โดยคอร์สนี้น้องๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบของจริง พร้อมทั้งจับเวลาในการทำข้อสอบ เพื่อให้มีความชำนาญในการบริหารเวลาการทำข้อสอบ และจะได้ฝึกความชำนาญในการแก้ไขโจทย์ในรูปแบบต่างๆให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อน้องๆ เรียนจบการคอร์สนี้จะมีความพร้อมและความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

VIDEO Sample

AJ. Jang

BMAT Physics

AJ. Best

BMAT Biology

AJ. Kong

BMAT Math

AJ. Koi

BMAT Chemistry

BMAT
Part 2
Level 1

Price: 23,110

Hours: 48

คอร์สนี้น้องๆ จะได้เรียนครบเนื้อหาของทั้ง 4 วิชา ได้แก่ Chemistry, Physics, Math และ Biology นอกจากนี้น้องๆ ยังได้ทำแบบฝึกหัดประจำบทที่คลายกับข้อสอบของจริงในแต่ละวิชา เพื่อทำให้น้องๆ เข้าใจในตัวเนื้อหามากยิ่งขึ้น

VIDEO Sample

BMAT
Part 2
Level 2

Price: 23,110

Hours: 48

คอร์สตะลุยโจทย์อย่างเข้มข้น ภายในคอร์สน้องๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบย้อนหลังมกากว่า 10 ปี พร้อมทั้งจำเวลาในการทำขอสอบจริงเพื่อทำให้เกิดคความชำนาญในจัดการกับเวลาอย่งมีประสิทธิภาพ และจะได้ฝึกความชำนาญในการแก้ไขโจทย์ในรูปแบบต่างๆ ให้รวดเร็ว เมื่อน้องๆ เรียนจบการคอร์สนี้จะมีความพร้อมและความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

VIDEO Sample

Testimonials

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

FAQ

สมัครสอบอย่างไร ค่าสอบเท่าไร


สมัครสอบได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/ ค่าสอบ 1000 Baht แต่ถ้าน้องๆไม่สะดวกที่จะสมัครเอง ทางสถาบันมีบริการสมัครสอบให้ โดยมีค่าสอบและค่าบริการ 1200 บาท
ข้อสอบเป็นอย่างไร


ข้อสอบ CU-ATS แบ่งออกเป็น 2 ส่วน Physics 30 ข้อ (60 mins) และ Chemistry 55 ข้อ (60 mins)
ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไร


น้องๆควรได้คะแนนขั้นต่ำ 1000 หรือมากกว่านั้น น้องๆก็ยิ่งมีโอกาสในคณะนั้นๆ
เราควรเตรียมตัวนานเท่าไร


CU-ATS ถือว่าเป็นข้อสายวิทย์เข้าอินเตอร์ที่ยากที่สุด ดั้งนั้นควรจะมีเวลาเตรียมตัว 4-6 เดือน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของน้องๆด้วย
จำเป็นต้องเรียนตั้งแต่ Level 1 ไหม


แนะนำควรเรียนเพราะคลาส Level 1 เป็นเนื้อหา พร้อมปรับพื้นฐาน และ skill สำคัญและใช้ได้จริงในการทำข้อสอบ ซึ่งถ้าน้องๆไม่แม่น อาจจะส่งผลให้การสอบเพื่อทำคะแนนให้สูงขึ้น แต่ถ้าน้องมีพื้นฐานมาแล้ว ทางโรงเรียนสามารถประเมินว่าเรียน Level 2 หรือ 3 ได้มั้ย

คำถามที่พบบ่อย