top of page
web curve.png

BMAT

สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า คณะแพทย์อินเตอร์ โดยแบ่ง Course BMAT ให้เป็นทั้ง 3 Parts เน้นการตะลุยโจทย์ จับเวลา และฝึกทักษะวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วน

T6 small_edited_edited.png

AJ. T

BMAT Part 1

BMAT
Part 1
Level 1

Price: 5,780

Hours: 12

คอร์สนี้เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับการสอบ BMAT โดนคอร์สนี้จะเน้นพื้นฐานสำหรับ BMAT PART 1 ทั้งในส่วนขอ ง Problem solving และ Critical Thinking โดยจะฝึกให้น้องๆ จัดประเภทของข้อสอบ ลักษณะของข้อสอบ และเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว

VIDEO Sample

BMAT
Part 1
Level 2

Price: 23,110

Hours: 48

คอร์สตะลุยโจทย์อย่างเข้มข้น โดยคอร์สนี้น้องๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบของจริง พร้อมทั้งจับเวลาในการทำข้อสอบ เพื่อให้มีความชำนาญในการบริหารเวลาการทำข้อสอบ และจะได้ฝึกความชำนาญในการแก้ไขโจทย์ในรูปแบบต่างๆให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อน้องๆ เรียนจบการคอร์สนี้จะมีความพร้อมและความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

VIDEO Sample
Jang_edited_edited.png

AJ. Jang

BMAT Physics

png-clipart-frost-pro-for-os-x-icon-set-now-free-contacts-male-profile-thumbnail_edited.pn

AJ. Best

BMAT Biology

kong_edited.png

AJ. Kong

BMAT Math

png-clipart-frost-pro-for-os-x-icon-set-now-free-contacts-male-profile-thumbnail_edited.pn

AJ. Koi

BMAT Chemistry

BMAT
Part 2
Level 1

Price: 23,110

Hours: 48

คอร์สนี้น้องๆ จะได้เรียนครบเนื้อหาของทั้ง 4 วิชา ได้แก่ Chemistry, Physics, Math และ Biology นอกจากนี้น้องๆ ยังได้ทำแบบฝึกหัดประจำบทที่คลายกับข้อสอบของจริงในแต่ละวิชา เพื่อทำให้น้องๆ เข้าใจในตัวเนื้อหามากยิ่งขึ้น

VIDEO Sample

BMAT
Part 2
Level 2

Price: 23,110

Hours: 48

คอร์สตะลุยโจทย์อย่างเข้มข้น ภายในคอร์สน้องๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบย้อนหลังมกากว่า 10 ปี พร้อมทั้งจำเวลาในการทำขอสอบจริงเพื่อทำให้เกิดคความชำนาญในจัดการกับเวลาอย่งมีประสิทธิภาพ และจะได้ฝึกความชำนาญในการแก้ไขโจทย์ในรูปแบบต่างๆ ให้รวดเร็ว เมื่อน้องๆ เรียนจบการคอร์สนี้จะมีความพร้อมและความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

VIDEO Sample

Testimonials

คำถามที่พบบ่อย

bottom of page