top of page
web curve.png

BMAT

สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า คณะแพทย์อินเตอร์ โดยแบ่ง Course BMAT ให้เป็นทั้ง 3 Parts เน้นการตะลุยโจทย์ จับเวลา และฝึกทักษะวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วน

T6 small_edited_edited.png

AJ. T

BMAT Part 1

BMAT
Part 1
Level 1

Price: 5,780

Hours: 12

คอร์สนี้เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับการสอบ BMAT โดนคอร์สนี้จะเน้นพื้นฐานสำหรับ BMAT PART 1 ทั้งในส่วนขอ ง Problem solving และ Critical Thinking โดยจะฝึกให้น้องๆ จัดประเภทของข้อสอบ ลักษณะของข้อสอบ และเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว

VIDEO Sample

BMAT
Part 1
Level 2

Price: 23,110

Hours: 48

คอร์สตะลุยโจทย์อย่างเข้มข้น โดยคอร์สนี้น้องๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบของจริง พร้อมทั้งจับเวลาในการทำข้อสอบ เพื่อให้มีความชำนาญในการบริหารเวลาการทำข้อสอบ และจะได้ฝึกความชำนาญในการแก้ไขโจทย์ในรูปแบบต่างๆให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อน้องๆ เรียนจบการคอร์สนี้จะมีความพร้อมและความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

VIDEO Sample
Jang_edited_edited.png

AJ. Jang

BMAT Physics

png-clipart-frost-pro-for-os-x-icon-set-now-free-contacts-male-profile-thumbnail_edited.pn

AJ. Best

BMAT Biology

kong_edited.png

AJ. Kong

BMAT Math

png-clipart-frost-pro-for-os-x-icon-set-now-free-contacts-male-profile-thumbnail_edited.pn

AJ. Koi

BMAT Chemistry

BMAT
Part 2
Level 1

Price: 23,110

Hours: 48

คอร์สนี้น้องๆ จะได้เรียนครบเนื้อหาของทั้ง 4 วิชา ได้แก่ Chemistry, Physics, Math และ Biology นอกจากนี้น้องๆ ยังได้ทำแบบฝึกหัดประจำบทที่คลายกับข้อสอบของจริงในแต่ละวิชา เพื่อทำให้น้องๆ เข้าใจในตัวเนื้อหามากยิ่งขึ้น

VIDEO Sample

BMAT
Part 2
Level 2

Price: 23,110

Hours: 48

คอร์สตะลุยโจทย์อย่างเข้มข้น ภายในคอร์สน้องๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบย้อนหลังมกากว่า 10 ปี พร้อมทั้งจำเวลาในการทำขอสอบจริงเพื่อทำให้เกิดคความชำนาญในจัดการกับเวลาอย่งมีประสิทธิภาพ และจะได้ฝึกความชำนาญในการแก้ไขโจทย์ในรูปแบบต่างๆ ให้รวดเร็ว เมื่อน้องๆ เรียนจบการคอร์สนี้จะมีความพร้อมและความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

VIDEO Sample

Testimonials

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

คำถามที่พบบ่อย

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page